Salgs- og leveringsbetingelser

Alle våre leveranser foretas i henhold til våre til enhver tid gjeldende generelle salgs- og leveringsbetingelser, med mindre annet blir uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene.

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia AS, Uldal AS og/eller tilknyttet selskap («Selger»), og kjøper som ikke er forbruker («Kunden»). Selger og Kunden omtales heretter i fellesskap som «Partene».

 

1 GENERELT
Salg og levering av Varer fra Selger til Kunde skjer i henhold til den alminnelige kjøpslovens bestemmelser (lov av 13.5.1988, nr 27), med de unntak og presiseringer som fremgår av disse salgs- og leveringsbetingelsene. Skriftlig avtalte betingelser mellom Partene går ved motstrid foran disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene. Selger er ikke bundet av Kjøpers eventuelle standardvilkår, med mindre dette er uttrykkelig avtalt mellom Partene.

Kunden plikter å gjøre seg kjent med de salgs- og leveringsbetingelser som gjelder på tidspunktet for kjøpet. De til enhver tid gjeldende betingelser er tilgjengelig på Selgers hjemmeside: www.byggma.no, eller kan fås ved henvendelse til Selger.

 

2 BESTILLING, TILBUD OG AVTALEINNGÅELSE
Kunden kan foreta bestilling av Varer via e-post, EDI, Selgers nettside, eller per telefaks. Bestillingen er bindende for Kunden når denne er gjort kjent for Selger. Avtale anses inngått når Selger skriftlig har akseptert tilbudet gjennom ordrebekreftelse, og denne er mottatt av Kunden. Ved bestillingen aksepterer Kunden disse salgs- og leveringsbetingelsene. 
Med mindre annet er avtalt, er et tilbud gitt av Selger bindende i 7 dager fra tilbudets dato. Dersom Selger har gitt et tilbud til Kunden, anses avtale inngått dersom Kunden ikke gjør skriftlig innsigelse overfor Selger innen tilbudsfristen.
Dersom Selger og Kunden inngår skriftlig samarbeidsavtale, gjelder disse salgs- og leveringsbetingelsene dersom ikke annet uttrykkelig fremgår av den skriftlige avtale.

 

3 LEVERANSEN – ENDRINGER I LEVERANSEN
Leveransen skal finne sted i samsvar med Selgers ordrebekreftelse.
Omfatter partenes avtale varer som ikke er lagervare i standardpakning, forbeholder Selger seg rett til å levere inntil 10 % mer eller mindre enn det som er avtalt.
Dersom Kunden ønsker å gjøre endringer i leveransen, skal Kunden snarest mulig sende Selger en skriftlig anmodning om og beskrivelse av endringen. Anmodningen skal inneholde en klar og entydig beskrivelse av den endringen som ønskes foretatt. 
Selger skal innen rimelig tid oversende tilbud/oversikt/anslag over de kostnadsmessige konsekvensene endringen vil ha for leveransen. Dersom Kunden fastholder ønsket om endret leveranse, har Selger krav på å få dekket alle tilleggsomkostninger som er en følge av endringen.

Kunden har ikke krav på reduksjon i prisen dersom endringen foretas etter at produksjon av varene har startet opp, eller påfører Selger omkostninger som følge av andre forhold. Selger har under enhver omstendighet rett til erstatning for tap som følge av endringen.
Kunden har ikke rett til å endre leveransen etter at Varene er levert, og Kundens plikt til å betale kjøpesummen faller ikke bort selv om Varene leveres tilbake til Selger. 

 

4 LEVERANSE OG PRODUKTKVALITET
Varene skal ha den kvalitet og funksjon som følger av gjeldende lover og forskrifter, og skal tilfredsstille kravene til alminnelig god vare, med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom Partene. Selgers informasjon om Varene er ment som veiledning for valg av produkt og bruksområde, og innebærer ingen garanti for Varens egnethet for Kjøpers formål.
I den grad type, mengde, farge, tekniske spesifikasjoner mv. fremgår av bestilling, tilbud, ordrebekreftelse el., legges spesifikasjonene til grunn for leveransen. Kunden plikter å kontrollere spesifikasjonene nøye, og umiddelbart varsle Selger dersom spesifikasjonene avviker fra Kundens forventning. Dersom leveransen er i samsvar med spesifikasjoner angitt i ordrebekreftelsen er Varen kontraktsmessig levert.

 

5 LEVERINGSSTED OG LEVERINGSTIDSPUNKT
Alle Varer leveres i henhold til betingelsene INCOTERMS FCA (Free Carrier – Navngitt sted), med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Partene. 
Selger skal holde Varene klare til avhenting på det sted og til det tidspunkt eller i det tidsrom som fremgår av Selgers ordrebekreftelse. Kjøper besørger all videre frakt av Varene. Risikoen for Varene går over på Kjøper når Varene levert til Kjøper eller den fraktfører som er utpekt av Kjøper. 
Dersom Kunden urettmessig nekter å ta imot Varen, kan Selger enten fastholde kjøpet og lagre Varene på Kundens bekostning, eller heve kjøpet. I begge tilfelle kan Selger kreve dekket sitt økonomiske tap.

 

6 KUNDENS FORPLIKTELSER
6.1 Valg av løsninger og produkter
Kunden er ansvarlig for valg av løsninger og produkter, og at valgte løsninger og produkter passer med Kundens behov. 
6.2 Mottak av varene
Kunden skal sørge for kjørbar vei frem til leveringsstedet, og ha lagt til rette for at Varene kan plasseres på egnet sted. 
Dersom Kunden, eller Kundens representant, ikke kan motta leveransen til avtalt tid, og det heller ikke er avtalt et sted der Varene kan plasseres av transportør, vil Selger besørge lagring for Kundens regning og risiko inntil levering kan finne sted. 
Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser ved leveransen som er en følge av at Kunden ikke i nødvendig utstrekning har lagt til rette for leveransen.
6.3 Undersøkelsesplikt ved levering og etter utpakking
Vedlagt leveransen følger følgeseddel/fraktbrev som angir leveransens innhold, antall kolli mv. 
Kunden er forpliktet til å kontrollere om leveransen har kvalitative eller kvantitative mangler, eller synlige transportskader når levering finner sted. Dersom Kunden blir eller burde blitt klar over feil, mangler eller skader, skal dette anmerkes på følgeseddel/fraktbrev.
Kunden skal, gjennom å signere på følgeseddelen/fraktbrevet, bekrefte at Varene er mottatt i henhold til avtalen, og at disse ikke var synlig beskadiget ved levering. 
Etter at Varene er levert skal Kunden foreta en forsvarlig kontroll av leveransen, og reklamere over eventuelle mangler eller transportskader, uten ugrunnet opphold. 
Mangler eller transportskader som oppdages etter utpakking av Varene skal, uten ugrunnet opphold, og før monteringen påbegynnes, reklameres til Selger. 
Melding om skade skal sendes skriftlig til Selger, og inneholde en beskrivelse av forholdet. Meldingen skal også dokumenteres med bilder. 
Kunden plikter å oppbevare mangelfulle og/eller beskadigede Varer i minimum 30 dager.

 

7 PRISER OG BETALING 
Alle priser er oppgitt eksl. mva. og andre offentlige avgifter. Ved prisendringer gjelder leveringsdagens priser.
Kunden skal betale kjøpesummen innen den frist som fremgår av ordrebekreftelsen/faktura. 
Dersom det ikke uttrykkelig er avtalt at Varene skal leveres på kreditt, har Selger ikke plikt til å levere Varene til Kunden før kjøpesummen er betalt. 
Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

 

8 SALGSPANT
Selger har salgspant i Varene inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger samt eventuelt lagerleie, er betalt. Salgspantet stiftes i særskilt avtale mellom Partene i henhold til pantelovens bestemmelser om salgspant, jf. blant annet §§3-14 og 3-17.

 

9 MONTERING – VEDLIKEHOLD
Kunden må utføre montering og/eller vedlikehold i henhold til Selgers montering-/leggeanvisning. Funksjonssvikt, mangler, skader, slitasje mv. som skyldes mangelfull montering og/eller vedlikehold, kan ikke påberopes som mangler ved Varen.

 

10 AVBESTILLING
Dersom Kunden avbestiller Varene før levering, er Kunden forpliktet til å dekke det økonomiske tap Selger lider som følge av avbestillingen. Selger skal stilles økonomisk som om avbestillingen ikke hadde funnet sted.
Selger skal i rimelig utstrekning søke å begrense sitt tap. 
Kunden har ikke rett til å avbestille varene etter at levering i henhold til denne avtalen er foretatt.

 

11 MISLIGHOLD OG REKLAMASJON
11.1 Reklamasjon
Dersom Varen har en mangel må Kunden, innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, sende en skriftlig reklamasjon til Selger, og gi melding om at mangelen vil bli påberopt. Kundens undersøkelsesplikt og reklamasjon i forbindelse med mottak av Varene er regulert i punkt 6.2 og 6.3 over.
Reklamasjoner må under enhver omstendighet skje senest ett – 1 – år etter levering av Varen. 
Dersom Varen er forsinket må Kunden rette et eventuelt krav mot Selger innen rimelig tid etter utløpet av leveringsfristen. 
11.2 Mangler ved varene
Varene har en mangel dersom disse på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til kvalitet som er avtalt mellom partene eller følger av ufravikelig lovgivning og/eller tekniske krav.
Det understrekes særskilt at dersom Varene er treprodukter, eller annet levende materiale, kan det forekomme bevegelser, variasjoner, nyanseforskjeller mv. som medfører at produktene avviker fra prøver, markedsføringsmateriell mv. Slike avvik vil ikke utgjøre mangler ved Varen.
Ved mangelfull leveranse har Kunden rett til å gjøre gjeldende de misligholdsbeføyelser som følger av kjøpsloven så langt de passer, og på de vilkår som fremgår av loven, med følgende unntak;
a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav om erstatning for indirekte tap, herunder driftstap, avsavnstap og tapt fortjeneste, med mindre det foreligger grov uaktsomhet.
b) Krav om erstatning er under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummen for den del av Varen som er mangelfull.
11.3 Forsinket levering
Varene er forsinket dersom Varene, eller deler av disse, ikke er levert på avtalt tidspunkt eller innen avtalt tidsrom, og dette ikke skyldes forhold hos Kunden eller andre forhold som fritar Selger for leveringsplikten. 
Dersom Varene ikke kan leveres eller mottas til avtalt tid, skal den annen part varsles om dette uten ugrunnet opphold. Partene har en plikt til å begrense konsekvensene av forsinkelsene med rimelige midler.
Kundens rett til å gjøre gjeldende de misligholdsbeføyelser som følger av kjøpsloven så langt de passer, og på de vilkår som fremgår av loven, med følgende unntak;
a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav om erstatning for indirekte tap, herunder driftstap, avsavnstap og tapt fortjeneste, med mindre det foreligger grov uaktsomhet.
b) Krav om erstatning er under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummen for den del av Varen som er mangelfull.

 

12 SELGERS RETTIGHETER VED KUNDENS MISLIGHOLD
Ved Kundens avtalebrudd har Selger rett til å gjøre gjeldende de beføyelser som fremgår av denne avtalen, samt kjøpslovens bestemmelser om kjøpers mislighold.

 

13 HINDRING UTENFOR KONTROLL
Partene skal ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor Partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngått eller overvunnet følgene av. 
Dersom hindringen varer lenger enn 90 dager har Partene rett til å heve avtalen ved å melde dette skriftlig til motparten. En Part er ikke erstatningsansvarlig dersom avtalen heves som følge av hindring som nevnt i første ledd.

 

14 PERSONVERN
Behandling av personopplysninger som blir registrert i forbindelse med kjøp av Varer, vil skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Alle opplysninger vil bli lagret på forsvarlig måte, og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende.

 

15 TVIST, LOVVALG OG VERNETING
For det tilfelle at det oppstår tvist i tilknytning til denne avtalen, skal tvisten søkes løst i minnelighet.
Dersom Partene ikke kommer til en minnelig løsning avgjøres tvisten etter norsk rett. Partene vedtar Kristiansand tingrett som rett verneting.


[Pr … 2017]

 

PDF

X

Dette nettstedet benytter cookies. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i at vi kan opprette cookies i din nettleser.

Jeg forstår, ikke vis denne meldingen igjen.
Les mer om cookies | Les vår personvernerklæring